ΣύνδεσηΕγγραφή

Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης

Για την άσκηση του επαγγέλματος του γυμναστή στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται εγγραφή στο «Μητρώο Εγγεγραμμένων Γυμναστών» για εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Γυμναστών, εάν πληροί τα ακόλουθα κριτήρια, ως αυτά έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της ΕΕ ή κατά την υποβολή της αίτησης του είναι σύζυγος πολίτη κράτους μέλους και έχει συνήθη διαμονή του στην Κύπρο.

(β) Κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν με το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Ελλάδας.

Για την εγγραφή σας στο Μητρώο Γυμναστών απαιτείται αρχικά εγγραφή στην πλατφόρμα και δημιουργία λογαριασμού (βλέπε αριστερό μέρος της οθόνης). Μετά τη δημιουργία λογαριασμού, να ακολουθήσετε τις οδηγίες συμπλήρωσης της «Αίτησης Εγγραφής».