Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης

Πιστοποιητικά που συνοδεύουν την αίτηση:

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πέντε πεδία της αίτησης:

Α. Προσωπικά στοιχεία

Τα αρχεία που πρέπει να υποβληθούν σε αυτό το πεδίο είναι τα ακόλουθα:

  1. Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή ARC (και οι δυο όψεις της ταυτότητας σε μια σελίδα)

  2. Φωτογραφία

  3. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία).

  4. Πιστοποιητικό μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (από την Αστυνομία).

Β. Ακαδημαϊκά προσόντα

  1. Πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών, το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ) δεν είναι απαραίτητο να προσκομίσουν κάποιο άλλο αποδεικτικό, εκτός από αντίγραφο του πτυχίου πανεπιστημιακών σπουδών. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ)

  (Το πτυχίο και το αντίστοιχο πιστοποιητικό Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. πρέπει να είναι στο ίδιο αρχείο)

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

  2. Πιστοποιημένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού, όπου ισχύει. (Το πτυχίο και το αντίστοιχο πιστοποιητικό Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ. πρέπει να είναι στο ίδιο αρχείο)

  3. Πιστοποιημένο αντίγραφο Ειδικότητας, όπου ισχύει. Απαιτούνται αποδεικτικά της ειδικότητας, τα οποία έχουν εκδοθεί από Πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Γ. Στοιχεία Εκπαιδευτικών Δημοσίου Τομέα

  1. Γυμναστές που είναι διορισμένοι στη Μέση Εκπαίδευση, θα πρέπει να συμπληρώσουν αυτό το πεδίο.

  Γυμναστές που είναι διορισμένοι στη Μέση Εκπαίδευση, δεν είναι απαραίτητο να επισυνάψουν πιστοποιητικό από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ για το βασικό τους πτυχίο.

Δ. Στοιχεία Εκπαιδευτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

  1. Γυμναστές που είναι εγγεγραμμένοι στου καταλόγους της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν αυτό το πεδίο.

  Γυμναστές που είναι εγγεγραμμένοι στου καταλόγους της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητο να επισυνάψουν πιστοποιητικό από το Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ για το βασικό τους πτυχίο.

Ε. Όροι και προϋποθέσεις

  Να μελετήσετε και να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που έχουν τεθεί.

Το επόμενο βήμα είναι η αποθήκευση των δεδομένων σας και η Υποβολή της αίτησης. Αυτόματα θα μεταφερθείτε στη σελίδα διαδικτυακής πληρωμής μέσω JCC. Το τέλος αίτησης για έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής και απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος είναι €17,09.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, θα λάβετε αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της αίτησης.